4-10-2-2-3  THOMAS RIGGS
(1972  --  Living)

 

 

thomas riggs

 

Thomas was born in 1972 in xxxxxx, xx.

THOMAS’ PARENTS

Thomas’ father was James Michael Riggs, born in 1944 in XXXX County, XXXX.

Thomas’ mother was Janna Clemence, born in 1943 in XXXX, XXXX County, XXXX.

James and Janna were married on July 23, 1965 at XXXX, XXXX County, XXXX and had three children. Thomas was their third child, second son


THOMAS’ WIFE

XXXXXX and ZZZZZ were married on XXX XX, XXXX at xxxxxxxxxxxx.

ZZZZZZ ZZZZZZ was born on XXX XX, XXXX in xxxxx, xxxxx.

Zzzz's father was xxxxxx xxxxx, born on xx,xx, xxxx in xxxxx. He died at xxxxxxxxxx in xxxx, xxxx County, xxxx on xxx xx, xxxx.

Zzzz's mother was xxxxx, born on xx,xx,xxxx in xxxxx.

Zzzz's parents were married in xxxxx on xx,xx,xxxx and had xx children. Zzzz was their xx child, xx daughter.