4-5-7-3-1  LORI CLARK
(XXXX  --  Living)

 

 

Lori clark

 

Lori was born in XXXX in xxxxxx, xx.

LORI’S PARENTS

Lori's father was Jay Clark, born in XXXX in XXXX County, XXXX.

Lori's mother was Mary Katherine Turley, born in 1938 in XXXX, XXXX County, XXXX.

Jay and Mary were married on XXXX XX, XXXX at XXXX, XXXX County, XXXX and had four children. Lori was their first child.


LORI’S HUSBAND

XXXXXX and ZZZZZ were married on XXX XX, XXXX at xxxxxxxxxxxx.

ZZZZZZ ZZZZZZ was born on XXX XX, XXXX in xxxxx, xxxxx.

Zzzz's father was xxxxxx xxxxx, born on xx,xx, xxxx in xxxxx. He died at xxxxxxxxxx in xxxx, xxxx County, xxxx on xxx xx, xxxx.

Zzzz's mother was xxxxx, born on xx,xx,xxxx in xxxxx.

Zzzz's parents were married in xxxxx on xx,xx,xxxx and had xx children. Zzzz was their xx child, xx daughter.