4-8-2-1-1-2-1  LANDON RIGGS
(XXXX  --  Living)

 

 

LANDON RIGGS

 

Landon was born on XXXX XX, XXXX in xxxxxx, xx.

LANDON’S PARENTS

Landon's father was XXXX XXXX XXXX, born XXXX XX, XXXX in XXXX County, XXXX.

Landon's mother was Aspen Riggs, born in 1992 in XXXX, XXXX County, XXXX.